Emisja gazów cieplarnianych w wybranych krajach w roku 2003

Gazy cieplarniane to gazowe składniki atmosfery będące przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. Do gazów cieplarnianych zaliczane są: dwutlenek węgla, ozon, freony, metan podtlenek azotu, para wodna. Gazy te powodują powstawanie tak zwanego efektu cieplarnianego czyli podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące skutkiem zatrzymywania energii słonecznej. W niniejszym opracowaniu poddano analizie dynamikę zmian emisji gazów cieplarnianych w wybranych krajach w roku 2003 w [%] w stosunku do roku bazowego 1990.Największy wzrost emisji gazów cieplarnianych od roku 1990 do 2003 powyżej 120% nastąpił w następujących krajach: Hiszpania, Portugalia, Malta, Cypr, Irlandia, Grecja, Finlandia. Są to państwa zachodnioeuropejskie, dobrze rozwinięte gospodarczo. Przemysł w tych krajach w ostatnich latach bardzo się rozwijał a co za tym idzie zwiększona została emisja gazów i pyłów w tym gazów cieplarnianych. Również nastąpił duży wzrost liczby samochodów co tez wpłynęło negatywnie na środowisko.

Pozostałymi krajami, w których wzrosła emisja gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem bazowym 1990 są: Austria, USA, Włochy, Norwegia, Japonia, Dania, Holandia i Belgia.

Największy spadek emisji gazów cieplarnianych od roku 1990 do 2003 wystąpił w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria – we wszystkich tych krajach poziom emisji spadł poniżej 50% w stosunku do roku 1990. Są to głównie państwa Europy wschodniej i środkowo-wschodniej. Przyczyną tak dużego spadku emisji gazów cieplarnianych może być prowadzenie przez te państwa kompleksowej polityki mającej na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie wymogów narzuconych przez Unię Europejską. Również stosowanie katalizatorów w samochodach pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Nastąpiła również restrukturyzacja przemysłu uciążliwego dla środowiska, wdrażane są nowe technologie – mniej uciążliwe dla środowiska, montuje się filtry w kominach.

Pozostałymi krajami, w których spadła emisja gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem bazowym 1990 są: Polska, Węgry, Słowenia, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Luksemburg, Islandia, Szwecja, Słowenia i Francja.

Gazy cieplarniane i efekt cieplarniany wywoływany przez te gazy jest bardzo niebezpieczny dla rozwoju ludzkości. Podwyższenie temperatury powietrza o kilka stopni może spowodować tragiczne i nieodwracalne katastrofy takie jak: topnienie lodowców i podniesienie się poziomu morza, zmiany klimatyczne, niespodziewane, gwałtowne zjawiska pogodowe. Dlatego najbogatsze państwa świata oraz najwięksi producenci gazów cieplarnianych powinni zjednoczyć się i wypracować porozumienie mające na celu długoterminowe obniżenie emisji gazów niebezpiecznych do atmosfery.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.