Saldo migracji w rosji w 2002 roku

Saldo migracji w Rosji w 2002 roku było bardzo zróżnicowane. Najniższe saldo migracji w 2002 roku wystąpiło w Republice Kałmykia i wyniosło ono -215 oraz w Okręgu Czukockim -205. Cała wschodnia i południowa część tego kraju charakteryzuje się bardzo niskim saldem migracji. Prawie w całej wschodniej i południowej części jest ono ujemne. Jest to spowodowane przede wszystkim bardzo niekorzystnymi warunkami naturalnymi występującymi na tym terenie. We wschodniej i południowej części Rosji ciągnął się liczne łańcuchy górskie. Są to głównie Góry Czerskiego, Góry Wierchojańskie, Ałtaj oraz Sajany. Obszar ten charakteryzuje się bardzo niskimi temperaturami oraz bardzo małą liczbą opadów. Ta część Rosji charakteryzuje się również brakiem występowania surowców mineralnych co wpływa negatywnie na zaludnienie tego obszaru.
Najwyższe saldo migracji w 2002 roku w Rosji zanotował Okręg Niemiecki i wyniosło ono 111. Wysokie saldo migracji wystąpiło również w obwodach: biełgorodzkim, moskiewskim oraz leningradzkim i wyniosło kolejno: 84,82 oraz 81. Niemal całą zachodnią i środkową część Rosji charakteryzuje dodatnie saldo migracji. Na tym obszarze skupia się większość ludności zamieszkującej ten kraj. Jest to spowodowane głównie tym, iż ta część Rosji jest bogata w surowce mineralne, których wydobycie i eksport są podstawą tamtejszej gospodarki i przynoszą jej olbrzymie dochody. Znajdują się tam największe na świecie złoża węgla kamiennego oraz gazu ziemnego.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.