Walory przyrodnicze Polski

Za walory przyrodnicze prawnie chronione możemy uznać min. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, użytki ekologiczne. Najważniejszą formą ochrony przyrody w Polsce są parki narodowe, których jest 23 i zajmują łącznie ponad 3 000 km2. Mniejszymi, lecz nie mniej ważnymi obiektami przyrodniczymi są rezerwaty przyrody. Jest ich w Polsce ponad 1300. Kolejnymi ważnym składnikiem ochrony przyrody jest 120 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 24 500 km².W 2004 r. rozpoczęto też wprowadzanie w Polsce europejskiej formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000, na których chroni się te elementy przyrody, które są zagrożone w skali Europy. Docelowo takie obszary obejmą prawdopodobnie ok. 15-20% powierzchni kraju.

W Polsce średnio na jednego mieszkańca przypada 2667 m2 obszarów prawnie chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych. Największą powierzchnię obszarów prawnie chronionych przypadających na jednego mieszkańca charakteryzują się województwa: podlaskie, świętokrzyski i lubuskie (powyżej 5 000m2/os). Są to województwa słabo zurbanizowane z niską liczbą ludności. O dużej ilości lasów oraz parków narodowych i krajobrazowych.Najmniej obszarów prawnie chronionych o szczególnych walorach przyrodniczych na 1 mieszkańca występuje w województwach: warmińsko-mazurskie, łódzkie, dolnośląskie i śląskie (poniżej 2000 m2/os). W województwach śląskim i łódzkim przyczyną niskiego wskaźnika jest wysoka urbanizacja, mocno rozwinięty przemysł, który zajmuje dużą powierzchnię tych województw. Te województwa cechują się również dużą liczbą ludności. W woj. Dolnośląskim pomimo dużej powierzchni obszarów prawnie chronionych wskażnik ten jest tak niski ze względu na dużą liczbę ludności. W woj. warmińsko-mazurskim nie występuje żaden Park Narodowy, mamy tylko kilka parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, które zajmują tylko niewielką powierzchnię województwa.
W pozostałych województwach wskaźnik ten oscyluje pomiędzy 2000 a 5000 m2/os. I uzależniony jest od powierzchni obszarów chronionych i liczby ludności.

Patrząc na powierzchnię obszarów prawnie chronionych na przestrzeni lat można stwierdzić, iż powierzchnia ta stale rośnie. Jednak wskaźnik ten nadal jest relatywnie niski w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Bardzo ważną rolę w tej kwestii ma polityka proekologiczna rządu. Dobrym elementem jest wprowadzenie w krajach Unii Europejskiej programu „Obszaru Natura 2000”, która ma na celu zoptymalizowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, poprzez wydzielenie sieci obszarów ochrony na terenie Unii Europejskiej.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.