Zróżnicowanie przestrzenne i analiza salda migracji w Rosji w roku 2002

Celem pracy jest analiza procesów migracyjnych w Rosji w 2002 roku, ich przyczyn i czasu nasilenia oraz możliwych skutków dla przyszłości Rosji. Do analizy dołączony został kartogram aby w sposób jeszcze dokładniejszy zobrazować analizowane zjawisko.

Wielkie migracje w Rosji w 2002 roku są spowodowane zmianami politycznymi, które poczyniono w Rosji na przełomie lat 80-tycz i 90-tych. Procesom dezintegracyjnym towarzyszyły konflikty etniczne, dyskryminacje, co doprowadziło do migracji ludności na nowe, inne tereny, gdzie życie będzie łatwiejsze. W rezultacie wszystkie grupy narodowościowe dążyły do zasiedlanie swoich państw.
Najsilniejszą wrogością kierowano się w stosunku do Rosjan, jako winnych przeszłości.

Obserwowany jest napływ do Federacji Rosyjskiej z republik azjatyckich, a także migracje między Ukrainą i Białorusią a Rosją spowodowane korzyściami społeczno-ekonomicznymi. Ludność decydowała się często na pozostawianie całego swojego dobytku, by w swojej ojczyźnie odzyskać spokój.
Nastąpiło odwrócenie wieloletniej tendencji demograficznej, która zmierzała w sposób konsekwentny do obniżenia udziału rodzimej ludności autochtonicznej na rzecz ludności napływowej, głównie narodowości rosyjskiej.
Ludność rosyjska odpływała z republik postsowieckich na skutek:

– Utraty pracy
– Dyskryminacji
– Niepokoju politycznego
– Degradacji pozycji społecznej
– Antagonizmów
– Różnic kulturowych

Analizie poddano dane, które jednoznacznie wskazują, iż najwyższym saldem migracji charakteryzuje się: Nieniecki OA(+110os./10000os.) i OA Chanty- Mansyjski (+78os./10000os.)
Najniższym natomiast : Kałmykia (-215osób na 10.000osób), okręg Czukocki (-2050s/10000) i okręg Koriacki (-177os./10000os.)

Nieustannie od początku lat 90-tych rośnie liczba przesiedleńców. Z czasem tracą oni jednak status uchodźcy, który gwarantował im pomoc państwa. Jest to ludność pochodząca z Azji Śr., Tadżykistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu.

Wielkie zmiany ustrojowe spowodowały ogromne przemiany:
– Spadek dochodu narodowego
– Obniżenie produkcji narodowej
– Wzrost bezrobocia
– Spadek migracji ekonomicznych, szczególnie ze wsi do miast
– Trudne warunki życia zarówno w miastach jak i na wsi
– Zmniejszenie ruchliwości ludności

Federacja Rosyjska dzięki temu ogromnemu przyrostowi migracyjnemu zdołała zrekompensować naturalny ubytek ludności, wywołany nadwyżką zgonów nad urodzeniami żywymi. Gdyby nie to ubytek ludności byłby dużo większy.
Można się spodziewać systematycznego spadku ruchu migracyjnego w następnych latach, a co za tym idzie dużo szybszej depopulacji Federacji Rosyjskiej.
W przyszłości można spodziewać się tendencji emigracyjnych do krajów Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych.


Jestem administratorem :)

Advertisement

One Response to “Zróżnicowanie przestrzenne i analiza salda migracji w Rosji w roku 2002”

  1. Agatka

    mar 31. 2012

    Świetny kawal dobrej roboty. Ciekawa i wnikliwa analiza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.