Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.salasamobojcow.pl prowadzony jest przez: info @ salasamobojcow.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
3. Pojęcia:
1) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2) Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://www.salasamobojcow.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej, przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3) Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z treści i narzędzi dostępnych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4) Usługodawca – operator i właściciel Serwisu.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis

1. Serwis świadczy następujące usługi na rzecz Użytkownika:
1) Umożliwia umieszczanie własnych artykułów na Stronach serwisu.
2) Publikuje w Serwisie monotematyczne artykuły.
3) Dostęp do wzorów dokumentów – część płatna serwisu.
2. Wyżej wymienione usługi świadczone są drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet.

§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
1) Dostęp Użytkownika do sieci Internet.
2) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

§ 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne, z wyłączeniem płatnej części serwisu.
2. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem następuje poprzez przeczytane i akceptację Regulaminu oraz przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu.
3. Rozwiązanie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem następuje poprzez odstąpienie Użytkownika z korzystania z Serwisu.

§ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Serwis należy składać przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w tytule frazę: „REKLAMACJA” na adres: info @ salasamobojcow.pl.
2. W treści wiadomości należy podać:
– nr telefonu z jakiego wysłano SMS,
– treść wiadomości,
– otrzymany zwrotnie kod dostępu,
– link do podstrony z wzorem dokumentu,
– treść reklamacji.
3. Usługodawca w ciągu 7 dni zajmie się rozpatrzeniem reklamacji.
4. Użytkownik zostanie poinformowany o rezultacie postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail.

§ 6
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z świadczonych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu powstałe nie z jego winy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
5. Usługodawca zastrzega, że usługi świadczone przez Serwis na podstawie Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

§ 7
Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

1. Z przyczyn technicznych niezależnych od Usługodawcy takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci Internet, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Usługodawca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem. Jednak w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

———————–————————————————

Regulamin Usługi SMS Premium

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z płatnej części Serwisu za pomocą usługi SMS Premium. Usługa SMS Premium dostępny jest dla Użytkowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sieciach: Play, Orange, T-Mobile i Plus.
2. Korzystać z usługi SMS Premium może Użytkownik uprawniony do użytkowania
telefonu oraz numeru, z którego wysyłana jest wiadomość SMS.
3. Usługa SMS Premium jest dostępna od dnia 6.03.2013 r. do odwołania.
4. Organizatorem usługi SMS Premium jest info @ salasamobojcow.pl.
5. Dostęp do płatnej części Serwisu Użytkownik otrzymuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AG.SALZ na jeden z numerów określonych w punkcie 6.
6. Użytkownik może wysłać wiadomość SMS na jeden z poniższych numerów:
– 70567 – koszt 0,50 zł netto, 0,62 zł brutto
– 71480 lub 71880 – koszt 1,00 zł netto, 1,23 zł brutto
– 72480 lub 72880 – koszt 2,00 zł netto, 2,46 zł brutto
– 73480 lub 73880 – koszt 3,00 zł netto, 3,69 zł brutto
– 74480 lub 74880 – koszt 4,00 zł netto, 4,92 zł brutto
– 75480 lub 75880 – koszt 5,00 zł netto, 6,15 zł brutto
– 76480 lub 76880 – koszt 6,00 zł netto, 7,38 zł brutto
– 79480 lub 79880 – koszt 9,00 zł netto, 11,07 zł brutto

7. Na każdej podstronie z dostępem do płatnej części Serwisu znajduje się informacja o treści i koszcie wysłania wiadomości przez Użytkownika oraz numer na jaki należy wysłać wiadomość SMS.
8. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje kod dostępu do płatnej części serwisu, który należy wpisać w odpowiednie pole.
9. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia uzyskanego kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Usługodawcy odpowiedzialność.
10. Kod jest jednorazowy i pozwala na jednokrotny dostęp do płatnej części serwisu.
11. Reklamacje odnośnie działania Serwisu należy przesłać na adres e-mail: info @ salasamobojcow.pl, natomiast reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać tutaj.
12. Operatorem systemu płatności SMS Premium jest CashBill.eu.