Zagadnienia do egzaminu z ekonomii

1.Problemy mikro i makroekonomiczne.

Teoria ekonomiczna – to model budowy świata, to próba odnalezienia porządku w pozornie losowych zderzeniach codziennego życia. Teorie e. mają charakter abstrakcyjny tzn. że są uproszczonymi modelami wyprowadzonymi przy pomocy abstrahowania ze złożoności rzeczywistego świata. Teoria jest uproszczonym wyjaśnieniem tego jak funkcjonowały by w określonych warunkach. Analiza ekonomiczna ma w dużej mierze charakter dedukcyjny tzn. że przebiega od sedna ogólnych założeń (tzn. ludzie chcą mieć czegoś więcej niż mniej) do dużo bardziej precyzyjnych stwierdzeń(tzn. że wielkość zakupu wzrośnie gdy cena danej rzeczy spadnie)
Mikroekonomia – jest badaniem pojedynczych rynków (zboża, samochodów) które funkcjonują w ramach gospodarki narodowej. Mikroekonomia interesuje się:
-co określa cenę poszczególnego dobra i usługi
-co określa wielkość produkcji poszczególnych firm i gałęzi przemysłu
-co określa poziom płac, lub poziom stóp procentowych.
Makroekonomia – jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub dużej jej części. Odnosi się ona do ogólnego obrazu, a nie szczegółów działalności gospodarczej danego kraj. Dotyczy 3 kwestii: badania krajowej produkcji, bezrobocie, inflacja. Zagadnienia:
-co określa ogólny poziom cen i stopę inflacji
-co określa poziom produkcji krajowej i dochód narodowy
-jakie skutki wywiera polityka monetarna i budżetowa rządu na ogólny poziom cen, dochodu, produkcji, zatrudnienia
-co morze zrobić rząd dla zwalczenia inflacji, bezrobocia i recesji2.Rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowanie.(praca, ziemia, kapitał)

3.Związek pomiędzy poj. kosztu a rzadkości.

4.Czynniki kształtujące wielkość popytu i podaży.

Popyt – jest to poparta odpowiednimi zasobami np. kasa chęć klienta do kupienia danego dobra w danym czasie i danej cenie. Wielkość popytu zależy od:
-cena danego towaru
-ceny dóbr substytucyjnych
-dochody i majątek nabywcy
-gust i preferencje nabywcy
-oczekiwania dotyczące ceny
-czynniki losowe i społeczne
-użyteczność.
Wielkość popytu na dane dobro w czasie t:
Q =d(Pn,Pn,…,Pn-1,y,w,e,E,u) Q =d(Pn)

5.Sektory i typy gospodarki.
6.Narzędzia analizy ekonomicznej:
co to są prawa ekonomiczne
jak się oblicza wskaźniki
wielkości nominalne i realne
sposoby mierzenia zmian wielkości ekonomicznej
rodzaje organizacji gospodarczej(S.A, z o.o., jawne, jednoosobowe)
bank centralny a banki komercyjne
funkcjonowanie giełdy
towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne.
7.Koszty jawne i ukryte.
8.Pojęcie kosztu alternatywnego.
9.Prawo malejących przychodów.
110.Pojęcie kosztu krańcowego.
11.Koszt krańcowy a utarg krańcowy.
12.Koszty w krótkim okresie – stałe, zmienne, całkowite, przeciętne.
13.Koszty długo okresowe.
14.Korzyści skali i niekorzyści skali.
15. Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa.(przychody, zysk, koszty a zyski, relacje między kosztem krańcowym a utargiem krańcowym, maksymalizacja zysku)
16.Rynek czynników produkcji a rynek dóbr i usług. (od czego zależy popyt na czynniki produkcji i dlaczego?)
17.Analiza popytu na pracę.
18.Analiza podaży pracy.
19.Ceny usług kapitału.
20.Inflacja a wartość zaktualizowana.
21.Nominalna i realna stopa procentowa.
22.Określić zasób a strumień odnośnie pracy i kapitału.(jak mierzymy strumień pracy i kapitału)
23.Podstawowe modele rynku.
24.Ryzyko a ubezpieczenie – rodzaje ryzyka.
25.Pojęcie…
26.Wybór portfela inwestycyjnego.
27.Funkcje i skala pieniądza. Rodzaje popytu na pieniądz.


Jestem administratorem :)

Advertisement

One Response to “Zagadnienia do egzaminu z ekonomii”

  1. 1beam

    lis 12. 2012

    Ekonomia,popyt,podaż,to czarna magia dla mnie,ale przeczytałam rozumiejąc co nieco lub może nieco nie rozumiejąc:)).
    Dzięki za miłe słowo komentarza.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.