Wzór CV dla Pracownika Socjalnego

Obowiązkiem pracownika socjalnego jest działalność na rzecz osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, mieszkaniowej, zawodowej lub zdrowotnej. Osoba zatrudniona ... Continue Reading →

Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego

Podstawowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest prowadzenie działań zmierzających do udzielenia jednorazowej lub długofalowej pomocy osobom potrzebującym. Do jego zasadniczych ... Continue Reading →

Wzór podania o pracę dla Pracownika Socjalnego

Do najważniejszych zadań pracownika socjalnego należy stworzenie osobom potrzebującym odpowiednich warunków życia i w miarę możliwości zapobieganie wszelkim patologiom społecznym. ... Continue Reading →