Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych

Badania geologiczne KielceWg art. 34 ust.3 Prawa budowlanego – projekt budowlany powinien, w zależności od potrzeb, zawierać geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz wyniki badań geologicznych i inżynierskich. Projektant ma za zadanie ocenić na ile przeprowadzenie takich badań jest konieczne, a jego pracę w tym względzie ocenia właściwy organ wydający pozwolenia na budowę.Dane z dokumentacji geotechnicznej mają za zadanie pomóc w zaprojektowaniu i wykonaniu  danego obiektu. Wcześniej wykonuje się jednak projekt budowlany, który stanowi podstawę rozwiązań konstrukcyjnych.
Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obejmuje m.in. zaklasyfikowanie obiektu do danej kategorii geotechnicznej, projekt odwodnień budowlanych i ekranów uszczelniających, ocenie stopnia stateczności zboczy lub skarp oraz ocenie oddziaływania wód gruntowych na obiekt budowlany (i odwrotnie). Zakres prac zależy od kategorii geotechnicznej, do której zaliczono dany obiekt budowlany.
Kategoria taka  zależy od skomplikowania warunków gruntowych oraz od konstrukcji budynku – możliwości przenoszenia drgań, stopnia wystąpienia awarii oraz od wartości zabytkowej obiektu budowlanego itd. Pierwsza z nich dotyczy głównie budynków niewielkich mieszkalnych lub gospodarczych o 1 lub 2 kondygnacjach. W ich przypadku wykonuje się oceny stateczności w oparciu o jakościowe badania geologiczne. Druga kategoria obejmuje obiekty posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, które wymagają już jakościowej i ilościowej oceny danych wynikających z badań geologicznych i geotechnicznych. Zalicza się do nich m.in. fundamenty głęboki i bezpośrednie, kotwy gruntowe czy filary mostowe. Trzecia kategoria to obiekty posadawiane w warunkach skomplikowanych   i trudnych. Znajdują się tutaj budowle nietypowe (rafinerie, zakłady chemiczne, stocznie, platformy wiertnicze itd.), bardzo wysokie, zabytkowe czy różnego rodzaju tunele.
Kategorię geotechniczną określa projektant w oparciu o badania geologiczne gruntu, których zakres wcześniej jest uzgadniany ze specjalistami w tej dziedzinie.
Specjalistyczne roboty geologiczne to roboty budowlane mające na celu wzmocnienie podłoża, fundamentów i zapewnienie bezpieczeństwa  budowy. Geotechniczne warunki posadawiania określane są na podstawie wyników badań geologicznych i geoinżynierskich aktualnych i tych archiwalnych. Zakres tych badań ustalany jest w zależności od kategorii geotechnicznej budynku.
Obiekty pierwszej kategorii wymagają tylko przeprowadzenia sondowań i wierceń oraz określenia rodzaju gruntu za pomocą analizy makroskopowej. Dla obiektów drugiej kategorii geotechnicznej zakres badań geologicznych jest szerszy i uzależniony jest od charakteru budynku. Pomiary powinny określać rodzaj gruntu, jego parametry (np. spójność, ściśliwość, kąt tarcia wewnętrznego). Uzyskuje się to w wyniku różnego rodzaju specjalistycznych badań (m.in. sondowanie statyczne i dynamiczne, badanie presjometryczne, badanie próbnych obciążeń gruntów itd.). Obiekty trzeciej kategorii, oprócz wyżej opisanych, wymagają przeprowadzenia obliczeń analitycznych oraz numerycznych przyjętego modelu geotechnicznego podłoża.
Dla wszystkich trzech kategorii zakres badań geologicznych może zostać poszerzony o badania geofizyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba. W fazie końcowej przygotowywana jest opinia geotechniczna. Dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii także szczegółowa dokumentacja podłoża gruntowego i projekt geologiczny. Opinia geologiczna zawiera ocenę przydatności gruntów na potrzeby budownictwa.


Jestem administratorem :)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.